Hygiejne i topklasse


Den perfekte hygiejne er ikke umulig at opnå... Farma Nordic har ekspertisen og produkterne der skal til. Vores konsulenter hjælper dig hele vejen.

Hygiejne & rengøring af Fjerkræstalde

Generelle krav & anbefalinger
1. Efter tømning af et hus med fjerkræ skal gødningen i huset fjernes hurtigst muligt og rengøring og desinfektion gennemføres
2. Inventar, som kan fjernes fra huset, skal fjernes og rengøres uden for huset, men indsættes igen inden den endelige desinfektion. Inventaret skilles ad i nødvendigt omfang, således at det kan rengøres forsvarligt
3. I forbindelse med tømning af huset skal nødvendige vedligeholdelsesarbejder gennemføres og defekte ting repareres inden endelig rengøring og desinfektion
4. I forbindelse med rengøring skal der være særlig opmærksomhed omkring bekæmpelse af gnavere og evt. insekter m.v.
5. Der foretages en grov rengøring af stald og inventar så det grove skidt kommer væk, inden den egentlige rengøring. Stald og inventar sættes i blød, gerne ved anvendelse af sæbe. Herefter foretages den egentlige vask af stalden med højtryksrenser, helst med brug af sæbe og varmt vand. Sideløbende med rengøring af stald og inventar rengøres drikkevandssystemet. Der foretages en gennemskylning under højt tryk, herefter sættes systemet i blød i en sæbeopløsning. Efterfølgende foretages afkalkning af systemet f. eks med citronsyre. Endelig påfyldes systemet en vandig opløsning af desinfektionsmiddel. Systemet skal gennemskylles under højt tryk med rent vand umiddelbart inden nyt hold høner indsættes.
6. Når stald og inventar er rent foretages desinfektionen med et desinfektionsmiddel fra Farma Nordic, enten som fladedesinfektion (udlagt med højtryksrenser) eller en tågedesinfektion. Det anbefales afslutningsvist, at kalke gulv og vægge. Fodersnegle desinficeres ved at køre savsmuld opvædet i koncentreret desinfektionsvæske gennem systemet. Siloer bør vaskes og desinficeres indvendigt.
7. Forrum, pakkerum, kølerum og udendørs platforme vaskes og desinficeres på samme måde som stalden.
8. Hvor der ikke kan gennemføres rengøring med vand, skal der ske en grundig tør rengøring med efterfølgende passende desinfektion af hele eller dele af huset

 


Overflade Rengøring
og desinfektion af stalde1. Skrab og fej stierne.
2. Iblødsæt med havevander fra 12 timer før vask påbegyndes.
Vandforbrug kan mindskes, hvis iblødsætningen tidsstyres fx med aktivering af havevandere 5 min. for hver halve time.

3. Vask stierne systematisk:
Start med en grovrengøring.
- begynd i en sti ved ydervæg i den bageste del af sektionen og gå baglæns ud af stien.
- vægge og inventar rengøres nedefra og opefter.
- vær særlig opmærksom på kagedannelser i og under krybber.
- Påfør sæbe med en skumlanse og skyldes efter med en højtryksrenser.
Kriteriet for renhed er intet synligt snavs på overflader.

4. Desinficer alle overflader efter følgende anvisning:
- brug rygsprøjte, hvor koncentrationen af desinfektionsmidlet kan kontrolleres.
- udfør desinfektionen tidligst 4 timer efter vask

5. Udtør stalden med brug af varmeanlæg/varmekanon og ventilationsanlæg.
6. Opvarm stalden til en temperatur, som er et par grader højere end den stald grisene kommer fra.